SBi-anvisning 196

Indeklimahåndbogen

Indeklimaets kvalitet har stor betydning, fordi vi tilbringer størstedelen af livet inden døre, i boligen og på arbejdet. Indeklimaet skal derfor være af en sådan karakter, at det ikke alene reducerer risikoen for, at vi pådrager os gener, sygdomme eller symptomer, men også sikrer behagelige forhold. Et godt indeklima har positiv betydning for koncentrations- og arbejdsevne.

Anvisningen skal ses som et tværfagligt supplement til fagspecifikke lærebøger og håndbøger om planlægning, projektering, udførelse og drift af bygninger.

Anvisningen er primært rettet til projekterende og udførende i byggebranchen, bygherrerådgivere, producenter af byggematerialer og installationsmateriel samt driftsansvarlige for større byggerier. Men den vil også være af interesse og til inspiration for bygherrer, bygningsmyndigheder, arbejdstilsyn og personer, der deltager i planlægning af byggerier, fx sikkerhedsorganisationer, bedriftssundhedstjenester og embedslæger.

Uddrag af anvisningen

Gener forårsaget af indeklimaet

Mange mennesker føler sig ofte generet af træk, kulde, høj temperatur og støj på deres arbejdspladser. Eksempelvis fandt man ved en større dansk undersøgelse af indeklimaet i rådhuse, at 30 pct. af medarbejderne ofte var generet af træk, 30 pct. af fodkulde og ca. 20 pct. af høj temperatur. Ligeledes var mange generet af indelukket og tør luft, og der forekom klager over dårlig belysning, støv samt stød i forbindelse med statisk elektricitet.

Endvidere viste undersøgelsen stor forskel på klagerne fra det ene rådhus til det andet, således varierede klager over træk fra 15 til ca. 60 pct. Med hensyn til støj var ca. 20 pct. ofte generet af støj i selve kontoret, mens halvt så mange klagede over støj udefra eller fra andre kontorer.

En undersøgelse i boliger viste, at ca. 25 pct. af beboere i etagehuse var generet af støj fra naboer, ca. 20 pct. af støj fra gade og vej. Der foreligger ingen undersøgelser, der kan påvise skadelige virkninger på mennesker ved de intensiteter af den hørbare lyd, der normalt forekommer i boliger og andre opholdslokaler. På den anden side kan selv ret svage lyde give anledning til gener, hvoraf de væsentligste er: vanskelighed ved at høre og opfatte hvad der foregår, forstyrrelse af søvn, påvirkning af koncentrationsevne samt påvirkning af humøret. I den enkelte bygning kan man ofte ud fra klagerne slutte, hvilke indeklimatiske forhold der skal ændres for at reducere problemerne.

En undtagelse er dog klager over tør luft, idet luftens fugtighed sjældent har indflydelse på, om man oplever luften som tør. Fornemmelsen af tør luft hænger, efter alt at dømme, sammen med en svag irritation af slimhinderne i næse og svælg, fx forårsaget af luftforureninger. På grund af de individuelle behov mennesker har, vil det ofte være vanskeligt at undgå, at nogle personer i et givet indeklima vil føle sig generet nu og da.

Forfatter:
  • Ole Valbjørn
  • Susse Laustsen
  • John Høwisch
  • Ove Nielsen
  • Peter A. Nielsen
Emneord:
Illustrationer:
  • SBI’s tegnestue m.fl.
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1255-4
ISBN trykt bog:
978-87-563-1041-3

Denne anvisning findes kun i PDF-format.

1 af 5

Aktualitet

Denne anvisning samler veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden om indeklima til anvendelse ved planlægning og projektering af kontorer, undervisningsbygninger, institutioner og boliger efter myndighedskrav gældende til juni 1999.

Bygningsreglement

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384