Aktualitet

Opfylder kravene i Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98). Anvisningen erstatter SBi-anvisning 147, Konstruktioner i småhuse. Anvisningen erstatter også SBi-anvisning 111, Bygningers varmeisolering, 2. udgave.

Småhuse

Isolering Fugt Lyd Brand Ventilation Styrke

Denne anvisning indeholder vejledning om og eksempler på, hvordan konstruktioner i enfamiliehuse kan udformes, så de opfylder kravene i Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98).

Anvisningen dækker både fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med indtil to etager og kælder.

Anvisningen behandler blandt andet varmeisolering, fugtisolering, lydisolering, brand, vådrum, indeklima samt styrke og stabilitet. Der indledes med en gennemgang af det bærende og afstivende system med særlig vægt på optagelse af vindlast. Herefter gennemgås de forskellige dele af huset. Der vises eksempler på bygningsdelenes udformning og tilslutning til andre bygningsdele. Der er i tilslutningsdetaljerne lagt særlig vægt på, at forholdene vedrørende varme- og fugtisolering er tilfredsstillende, samtidig med at kravene til brandmodstandsevne og lydisolering opfyldes.

Anvisningen er udarbejdet til brug for byggeriets projekterende og udførende parter samt for landets bygningsmyndigheder.

Uddrag af anvisningens kapitel om dræning

Huse skal udføres på en sådan måde, at overfladevand, grundvand og jordfugt ikke medfører skader. Overfladevand skal derfor bortledes ved at etablere tilstrækkeligt fald på terrænet bort fra huset, … Hvor jordbunden ikke er tilstrækkeligt selvdrænende, dvs. hvor nedsivende vand ikke af sig selv hurtigt bortledes, skal der tillige etableres dræn langs husets ydervægsfundamenter - et såkaldt omfangsdræn.

Ved huse med terrændæk, hvor gulvoverfladen ligger mere end 300 mm over terræn, kan omfangsdræn dog udelades. Formålet med dræning er at reducere eller helt fjerne vandtryk på konstruktioner mod jord, således at gennemsivning i konstruktioner minimeres med henblik på at opnå forsvarligt tørre bygningsdele under terræn.

Dræning udelukker ikke fugt, og afhængig af omstændighederne skal dræning derfor suppleres med fugtisolering. I dette kapitel behandles alene dræning af huse i ukomplicerede situationer, dvs. hvor grundvandsspejlet ligger under dræningsniveau, og hvor det derfor udelukkende drejer sig om bortledning af nedsivende overfladevand. Dræning skal udføres i overensstemmelse med Drænnormen og Afløbsnormen.