Kursus

Bygningers energibehov og Be10

10. marts 2015 09:00-16:00

Sorter anvisninger

Alle anvisninger efter emne

Uden emne

Afgasning

 • Indeklimaet i boligen (179)

  Anvisningen fortæller i korte afsnit, hvorden indeklimaet påvirker menneskers velbefindende, og hvilke foranstaltninger en generende og skadelig påvirkning kan imødegås med.

 • Indeklimahåndbogen (196)

  Denne SBi-anvisning samler veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden om indeklima til anvendelse ved planlægning og projektering af kontorer, undervisningsbygninger, institutioner og boliger.

 • Materialefysik for bygningsingeniører (183)

  Denne anvisning giver en bredindføring i materialelære for bygningsingeniører og studerende. Anvisningen gennemgår sit stof grundigt og kommer med eksempler og stiller opgaver (med facit) til læseren.

 • Naturgasinstallationer (145)

  Anvisningen beskriver projektering og udførsel af en naturgasinstallation til en mindre bygning, fx et enfamilliehus

 • Radonsikring af eksisterende bygninger (247)

  Denne anvisning forklarer, hvordan indholdet af radon i en bygning undersøges, og hvordan radonindholdet i bygningen reduceres, så bygningsreglementets anbefalinger imødekommes.

 • Renovering af bygninger med PCB (242)

  Denne anvisning beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder og praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

 • Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger (241)

  Denne anvisning beskriver, hvordan man undersøger og vurderer PCB i bygninger. Undersøgelserne kan være initieret af, at bygningen er mistænkt for at have et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima, eller at bygningen skal renoveres eller rives ned.

Brandsikring

 • Afløbsinstallationer (185)

  Denne anvisningen beskriver, hvordan afløbsinstallationer kan projekteres og udføres, så de opfylder kravene i DS 432.

 • Anvisning 216 om BR08 (216)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2008 (BR08). Anvisningen er blevet erstattet af SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010.

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Brandsikring af ventilationsanlæg (159)

  Denne SBi-anvisning vejleder i brandsikring af mekaniske ventilationsanlæg i tilknytning til DS 428.

 • Etablering af tagboliger (225)

  Anvisningen handler om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger.

 • Guidelines on Building Regulations 2010 (230)

  SBi Guidelines 230 explain and interpret the provisions of the Danish Building Regulations 2008 (BR10).

 • Konstruktioner i småhuse (147)

  Anvisningen indeholder eksempler på dimensionering og udførelse af konstruktioner i fritliggende småhuse med indtil 2 etager.

 • Småhuse (189)

  Denne SBi-anvisning indeholder vejledning om og eksempler på, hvordan konstruktioner i enfamiliehuse kan udformes, så de opfylder kravene i BR-S 98.

 • Tagboliger - byggeteknik (226)

  I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokus på områder med byggetekniske udfordringer: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

 • Vandinstallationer (165)

  Denne anvisning er udformet som en vejledning i projektering og udførelse af vandinstallationer i henhold til Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer DS 439, 2. udgave, 1989.

Dokumentation

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Boligens mål (57)

  Anvisningen indeholder mål på en række møbel- og friarealer, som er af væsentlig betydning ved dimensionering af beboelsesrum.

 • Bygningers energibehov (213)

  Denne anvisning er en beregningsvejledning til beregningsprogrammet Be10, et pc-program til beregning og eftervisning af at energikravene for en bygning er opfyldt i henhold til Bygningsreglement 2010.

 • Bygningers energibehov (184)

  Denne anvisning beskriver metoder til beregning af varmetab og energirammer samt elforbrug til lufttransport i ventilationsanlæg og energiforbrug i belysningsanlæg.

 • Cyklogram som arbejdsplan (91)

  Anvisningen gennemgår cyklogram som grafisk fremstillingsform, der er velegnet, når der ønskes en flydende produktion.

 • Dokumentation af bærende konstruktioner (223)

  Denne SBi-anvisning omhandler udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation iht. bilaget, Dokumentation af bærende konstruktioner, til BR08.

 • Granskning af byggeprojekter (246)

  Denne anvisning sigter mod at støtte især tværfaglig, ekstern granskning af byggeprojekter ved at beskrive, hvordan granskning kan planlægges, gennemføres og dokumenteres.

 • Konstruktioner i beboelsesbygninger med indtil 2 etager (110)

  Anvisningen indeholder eksempler på dimensionering og udførelse af bærende konstruktioner i traditionelt og moderne boligbyggeri i indtil 2 etager.

 • Last på planlagre fra friktionsmaterialer og ensilage (176)

  Anvisningen omhandler lasterne på planlagre ved oplagring af såvel friktionsmaterialer som ensilage og angiver, hvorledes sikkerhedsnormens bestemmelser kan udmøntes i praksis.

 • Materialefysik for bygningsingeniører (183)

  Denne anvisning giver en bredindføring i materialelære for bygningsingeniører og studerende. Anvisningen gennemgår sit stof grundigt og kommer med eksempler og stiller opgaver (med facit) til læseren.

 • Naturgasinstallationer (145)

  Anvisningen beskriver projektering og udførsel af en naturgasinstallation til en mindre bygning, fx et enfamilliehus

 • Radon - kilder og måling (232)

  Denne anvisning beskriver radons oprindelse og indvirkning på menneskers sundhed. Desuden redegør anvisningen for metoder til måling af radonindholdet i en bygnings indeluft.

 • Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger (241)

  Denne anvisning beskriver, hvordan man undersøger og vurderer PCB i bygninger. Undersøgelserne kan være initieret af, at bygningen er mistænkt for at have et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima, eller at bygningen skal renoveres eller rives ned.

 • Ventilationstekniske målinger (102)

  Denne anvisning beskriver de feltmæssige målinger, det er nødvendigt at udføre i forbindelse med indregulering og kontrol af ventilationsanlæg. Vægten er lagt på instrumenter og metoder til måling på anlæggeets luftside.

Dæk

Døre

 • Boligers tilgængelighed (195)

  Denne anvisning kommer med retningslinjer for, hvordan boliger og boligbebyggelser kan sikres at være tilgængelige for beboere med nedsatte funktionsevner, herunder ældre. Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 222: Tilgængelige boliger

 • Lydisolation i praksis (167)

  Denne anvisning forklares, hvordan fundamenter, vægge, dæk, gulve, lofter, vinduer og døre med tilhørende samlinger samt bygningsinstallationer bør udføres for at opnå en tilfredsstillende lydisolation.

 • Renovering af bygninger med PCB (242)

  Denne anvisning beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder og praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

 • Tagboliger - byggeteknik (226)

  I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokus på områder med byggetekniske udfordringer: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

 • Tilgængelige boliger (222)

  Denne SBi-anvisning anbefaler en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08).

 • Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger (241)

  Denne anvisning beskriver, hvordan man undersøger og vurderer PCB i bygninger. Undersøgelserne kan være initieret af, at bygningen er mistænkt for at have et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima, eller at bygningen skal renoveres eller rives ned.

Energiforbrug

 • Anvisning 216 om BR08 (216)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2008 (BR08). Anvisningen er blevet erstattet af SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010.

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Beregning af dagslys i bygninger (203)

  Denne anvisning beskriver en simpel håndberegningsmetode til håndtering af de dagslysberegninger, der er nødvendige for en vellykket dagslysprojektering.

 • Bygningers energibehov (213)

  Denne anvisning er en beregningsvejledning til beregningsprogrammet Be10, et pc-program til beregning og eftervisning af at energikravene for en bygning er opfyldt i henhold til Bygningsreglement 2010.

 • Bygningers energibehov (184)

  Denne anvisning beskriver metoder til beregning af varmetab og energirammer samt elforbrug til lufttransport i ventilationsanlæg og energiforbrug i belysningsanlæg.

 • Efterisolering af etageboliger (221)

  Anvisningen behandler efterisolering af etageboligbyggeri fra ca. 1850 og fremefter; herunder traditionelt muret byggeri fra det 19. århundrede, funktionalistisk byggeri, typisk udført med murede facader, og betonelementbyggeri fra det 20. århundrede.

 • Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (240)

  Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og fugtteknisk forsvarlige.

 • Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning (239)

  Denne anvisning behandler efterisolering af småhuse i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering.

 • Energieffektive skoler (212)

  Denne SBi-anvisning vejleder i projektering af skoler med nedsat energiforbrug til belysning og ventilation samt et sundt indeklima, god akustik og stimulerende undervisningsmiljø.

 • Etablering af tagboliger (225)

  Anvisningen handler om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger.

 • Glas i byggeriet (192)

  Denne anvisning giver et overordnet kendskab til glas som byggemateriale.

 • Guidelines on Building Regulations 2010 (230)

  SBi Guidelines 230 explain and interpret the provisions of the Danish Building Regulations 2008 (BR10).

 • Klimaskærmens lufttæthed (214)

  Denne anvisning indeholder en vejledning i etablering af en lufttæt klimaskærm iht. BR 95 og BR-S 98 med tillæg frem til 2006.

 • Lysstyring (220)

  Denne SBi-anvisning vejleder i valg af systemløsninger til automatisk lysstyring i almindeligt forekommende rumtyper.

 • Naturgasinstallationer (145)

  Anvisningen beskriver projektering og udførsel af en naturgasinstallation til en mindre bygning, fx et enfamilliehus

 • Naturlig ventilation i erhvervsbygninger (202)

  Denne anvisning giver det nødvendige grundlag for at dimensionere velfungerende og energibesparende naturlige ventilationsanlæg til erhvervsbygninger.

 • SBi anvisning 221.pdf (221)

  Anvisningen behandler efterisolering af etageboligbyggeri fra ca. 1850 og fremefter; herunder traditionelt muret byggeri fra det 19. århundrede, funktionalistisk byggeri, typisk udført med murede facader, og betonelementbyggeri fra det 20. århundrede.

 • Småhuse (189)

  Denne SBi-anvisning indeholder vejledning om og eksempler på, hvordan konstruktioner i enfamiliehuse kan udformes, så de opfylder kravene i BR-S 98.

 • Tagboliger - byggeteknik (226)

  I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokus på områder med byggetekniske udfordringer: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

 • Vandinstallationer - dimensionering (235)

  Denne anvisning behandler dimensionering af vandinstallationer i boliger og lignende.

 • Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse (234)

  Denne anvisning behandler projektering, kvalitetssikring samt drift og vedligehold af vandinstallationer. Desuden redegør anvisningen for de generelle forhold vedrørende isolering, forebyggelse af skader og støjgener samt måling af vandforbrug.

 • Vandinstallationer - installationsdele og anlæg (236)

  Denne anvisning gør rede for valg og anvendelse af rør, armaturer, installationsgenstande til vandinstallationer. Desuden beskriver anvisningen funktion og anvendelse af en række anlæg.

 • Vinduer med tre lag glas (154)

  Denne anvisning kommer med en række forslag til viduestyper med tre lag glas.

 • Økonomisk vurdering af energisparende foranstaltninger (132)

  Denne anvisning vejleder i økonomiske vurderinger af energibesparende foranstaltninger.

Fugt

 • Afløbsinstallationer (185)

  Denne anvisningen beskriver, hvordan afløbsinstallationer kan projekteres og udføres, så de opfylder kravene i DS 432.

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Badeværelser (180)

  Anvisningen giver eksempler på hvordan badeværelser kan planlægges, projekteres og udføres så skader kan undgås.

 • Bygningers fugtisolering (178)

  Anvisningen indeholder grundlæggende information om luftfugtighed og om byggematerialers fugtindhold og udtørring.

 • Bygningers fugtisolering (139)

  Denne anvisning beskriver hvordan bygninger kan sikres mod fugt fra ude- såvel som indeklimaet.

 • Bygningers vådrum (109)

  Denne SBi-anvisning beskriver, hvordan gulve og vægge i vådrum kan udføres med bl.a. træ og træbaserende materialer.

 • Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (240)

  Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og fugtteknisk forsvarlige.

 • Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning (239)

  Denne anvisning behandler efterisolering af småhuse i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering.

 • Etablering af tagboliger (225)

  Anvisningen handler om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger.

 • Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme (131)

  SBi-anvisning 131 vejleder i forebyggelse mod svampeangreb i ældre etageejendomme ved hjælp af ventilation og indførelse af kontrolrutiner.

 • Fugt i bygninger (224)

  Fugt fører hvert år til omfattende og kostbare skader på bygninger. Anvisningen har til formål at reducere antallet af disse skader.

 • Fugt og isolering (7)

  Nye byggemetoder og materialer har igennem de senere år bragt mange fugtproblemer frem

 • Fugtundersøgelse i grundmurede bygninger (197)

  Denne SBi-anvisning giver en praktisk metode til undersøgelse af fugt i terrændæk, krybekældre og kældre i grundmuret byggeri fra perioden 1840-1920.

 • Gulve og vægge i vådrum (169)

  Denne SBI-anvisning er knyttet til bestemmelserne i Bygningsreglement 1982, kapitel 7.8, og i Bygningsreglement for småhuse 1985, afsnit 4.6, om udførelse af gulve og vægge i vådrum.

 • Indeklimaet i boligen (179)

  Anvisningen fortæller i korte afsnit, hvorden indeklimaet påvirker menneskers velbefindende, og hvilke foranstaltninger en generende og skadelig påvirkning kan imødegås med.

 • Indeklimahåndbogen (196)

  Denne SBi-anvisning samler veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden om indeklima til anvendelse ved planlægning og projektering af kontorer, undervisningsbygninger, institutioner og boliger.

 • Konstruktioner i småhuse (147)

  Anvisningen indeholder eksempler på dimensionering og udførelse af konstruktioner i fritliggende småhuse med indtil 2 etager.

 • Materialefysik for bygningsingeniører (183)

  Denne anvisning giver en bredindføring i materialelære for bygningsingeniører og studerende. Anvisningen gennemgår sit stof grundigt og kommer med eksempler og stiller opgaver (med facit) til læseren.

 • Mørtel, muring, pudsning (64)

  Denne SBi-anvisning indeholder en fyldig beskrivelse af arbejder vedrørende mørtel, muring og pudsning. Anvisningen er bl.a. baseret på DS 414 Norm for murværk, 2. udgave fra 1977.

 • Måling af termisk indeklima (130)

  Denne anvisning vejleder i måling af indeklimaet i boliger, undervisningslokaler, kontorer og bygninger med let industri.

 • Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (205)

  Denne anvisning beskriver midler og metoder til renovering af bygninger, der er angrebet af skimmelsvampe.

 • Småhuse (189)

  Denne SBi-anvisning indeholder vejledning om og eksempler på, hvordan konstruktioner i enfamiliehuse kan udformes, så de opfylder kravene i BR-S 98.

 • Tagboliger - byggeteknik (226)

  I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokus på områder med byggetekniske udfordringer: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

 • Terrændæk (72)

  Denne anvisning beskriver og giver eksempler på udførelse af terrændæk med varme- og fugtisolering

 • Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (204)

  Denne anvisning beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger for fugt og skimmelsvampevækst.

 • Vådrum (200)

  Denne anvisning beskriver udførelsen af gulve og vægge i vådrum i nye og ældre bygninger, så kravene i BR-95 og BR-S 98 er opfyldt.

 • Ydervæggen som klimaskærm (77)

  Denne anvisning gennemgår principperne for ydervæggens opgaver som klimaskærm og giver en række eksempler på udformning af ydervægge i praksis.

Fundament

Indeklima

 • Anvisning 216 om BR08 (216)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2008 (BR08). Anvisningen er blevet erstattet af SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010.

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Automatik til større varmeanlæg (126)

  Denne anvisning vejleder i valg og brug af automatiksystemer i større varmeanlæg og kommer med et eksempel på hvordan automatiksystemer kan indbygges i eksisterende anlæg.

 • Beregning af dagslys i bygninger (203)

  Denne anvisning beskriver en simpel håndberegningsmetode til håndtering af de dagslysberegninger, der er nødvendige for en vellykket dagslysprojektering.

 • Boligers tilgængelighed (195)

  Denne anvisning kommer med retningslinjer for, hvordan boliger og boligbebyggelser kan sikres at være tilgængelige for beboere med nedsatte funktionsevner, herunder ældre. Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 222: Tilgængelige boliger

 • Boligplan og brugsværdi (168)

  Denne anvvisning kan anvendes som værktøj ved udformning af byggeprogrammer og ved projektering af boliger.

 • Bygningers energibehov (184)

  Denne anvisning beskriver metoder til beregning af varmetab og energirammer samt elforbrug til lufttransport i ventilationsanlæg og energiforbrug i belysningsanlæg.

 • Bygningers fugtisolering (139)

  Denne anvisning beskriver hvordan bygninger kan sikres mod fugt fra ude- såvel som indeklimaet.

 • Dagslys i rum og bygninger (219)

  Denne SBi-anvisning er et værktøj til projekterende, der skal eftervise, at myndighedskrav vedrørende vinduer og dagslysforhold er overholdt.

 • Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (240)

  Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og fugtteknisk forsvarlige.

 • Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning (239)

  Denne anvisning behandler efterisolering af småhuse i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering.

 • Energieffektive skoler (212)

  Denne SBi-anvisning vejleder i projektering af skoler med nedsat energiforbrug til belysning og ventilation samt et sundt indeklima, god akustik og stimulerende undervisningsmiljø.

 • Etablering af tagboliger (225)

  Anvisningen handler om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger.

 • Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme (131)

  SBi-anvisning 131 vejleder i forebyggelse mod svampeangreb i ældre etageejendomme ved hjælp af ventilation og indførelse af kontrolrutiner.

 • Fugt i bygninger (224)

  Fugt fører hvert år til omfattende og kostbare skader på bygninger. Anvisningen har til formål at reducere antallet af disse skader.

 • Guidelines on Building Regulations 2010 (230)

  SBi Guidelines 230 explain and interpret the provisions of the Danish Building Regulations 2008 (BR10).

 • Gulve og vægge i vådrum (169)

  Denne SBI-anvisning er knyttet til bestemmelserne i Bygningsreglement 1982, kapitel 7.8, og i Bygningsreglement for småhuse 1985, afsnit 4.6, om udførelse af gulve og vægge i vådrum.

 • Indeklimaet i boligen (179)

  Anvisningen fortæller i korte afsnit, hvorden indeklimaet påvirker menneskers velbefindende, og hvilke foranstaltninger en generende og skadelig påvirkning kan imødegås med.

 • Indeklimahåndbogen (196)

  Denne SBi-anvisning samler veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden om indeklima til anvendelse ved planlægning og projektering af kontorer, undervisningsbygninger, institutioner og boliger.

 • Klimaskærmens lufttæthed (214)

  Denne anvisning indeholder en vejledning i etablering af en lufttæt klimaskærm iht. BR 95 og BR-S 98 med tillæg frem til 2006.

 • Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger (218)

  Denne SBi-anvisning indeholder bestemmelser og anbefalinger for lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger som supplement til funktionskrav og konkrete værdier i BR08.

 • Lydisolering af klimaskærmen (244)

  Denne anvisning omhandler lydisolering af klimaskærmen i nyt og eksisterende boligbyggeri samt lignende bygninger, så den opfylder bestemmelserne om akustisk indeklima i Bygningsreglement 2010

 • Lydisolering i bygninger - teori og vurdering (245)

  Denne anvisning beskriver de grundlæggende bygningsakustiske begreber vedrørende lydisolering og principper for udbredelse af lyd i bygninger samt vurdering og måling af lyd i henhold til krav i Bygningsreglement 2010.

 • Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri (243)

  Denne anvisning beskriver løsninger til forbedring af lydisolering i eksisterende etageboligbyggeri og rækkehuse med henblik på opfyldelse af lydbestemmelserne i Bygningsreglement 2010

 • Lys i daginstitutioner (238)

  For at opnå kvalitetslys i daginstitutionen, må man have et godt kendskab til udviklingen af barnets syn, så lyset kan indrettes efter de faser, det enkelte barn gennemlever i institutionstiden. Den indsigt giver SBi-anvisningen på let og overskuelig vis.

 • Måling af termisk indeklima (130)

  Denne anvisning vejleder i måling af indeklimaet i boliger, undervisningslokaler, kontorer og bygninger med let industri.

 • Naturlig ventilation i erhvervsbygninger (202)

  Denne anvisning giver det nødvendige grundlag for at dimensionere velfungerende og energibesparende naturlige ventilationsanlæg til erhvervsbygninger.

 • Radon - kilder og måling (232)

  Denne anvisning beskriver radons oprindelse og indvirkning på menneskers sundhed. Desuden redegør anvisningen for metoder til måling af radonindholdet i en bygnings indeluft.

 • Radonsikring af eksisterende bygninger (247)

  Denne anvisning forklarer, hvordan indholdet af radon i en bygning undersøges, og hvordan radonindholdet i bygningen reduceres, så bygningsreglementets anbefalinger imødekommes.

 • Radonsikring af nye bygninger (233)

  Denne anvisning indeholder en vejledning i opbygning af klimaskærm mod jord og tætning mod indtrængning af jordluft iht. krav i Bygningsreglement 2010.

 • Renovering af bygninger med PCB (242)

  Denne anvisning beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder og praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

 • Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (205)

  Denne anvisning beskriver midler og metoder til renovering af bygninger, der er angrebet af skimmelsvampe.

 • Småhuse (189)

  Denne SBi-anvisning indeholder vejledning om og eksempler på, hvordan konstruktioner i enfamiliehuse kan udformes, så de opfylder kravene i BR-S 98.

 • Tilgængelige boliger (222)

  Denne SBi-anvisning anbefaler en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08).

 • Udførelse af bygningsakustiske målinger (217)

  Denne SBi-anvisning definerer og beskriver udførelse af bygningsakustiske målinger i relation til BR08.

 • Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (204)

  Denne anvisning beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger for fugt og skimmelsvampevækst.

 • Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger (241)

  Denne anvisning beskriver, hvordan man undersøger og vurderer PCB i bygninger. Undersøgelserne kan være initieret af, at bygningen er mistænkt for at have et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima, eller at bygningen skal renoveres eller rives ned.

 • Ventilation i industrien (106)

  SBi-anvisning 106, 'Ventilation i industrien', omhandler indeklimaet i industrien og viser hvordan ventilation kan forbedre det.

 • Ventilationsanlæg med lavt energiforbrug (188)

  Anvisningen beskriver hvordan ventilationsanlæg kan projekteres så elforbruget til drift af anlægget bliver begrænset.

 • Ventilationstekniske målinger (102)

  Denne anvisning beskriver de feltmæssige målinger, det er nødvendigt at udføre i forbindelse med indregulering og kontrol af ventilationsanlæg. Vægten er lagt på instrumenter og metoder til måling på anlæggeets luftside.

 • Vinduer med tre lag glas (154)

  Denne anvisning kommer med en række forslag til viduestyper med tre lag glas.

Installationer

 • Afløbsinstallationer (185)

  Denne anvisningen beskriver, hvordan afløbsinstallationer kan projekteres og udføres, så de opfylder kravene i DS 432.

 • Afløbsinstallationer (96)

  SBi-anvisning 96, Afløbsinstallationer beskriver hvordan afløbsinstallationer bør projekteres og udføres i henhold til "Norm for afløbsinstallationer" fra 1974.

 • Anvisning 216 om BR08 (216)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2008 (BR08). Anvisningen er blevet erstattet af SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010.

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Asbest i bygninger (228)

  Denne SBi-anvisning behandler håndtering af asbestholdige materialer i bygninger iht. blandt andet Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest og At-vejledning C.2.2.

 • Badeværelser (180)

  Anvisningen giver eksempler på hvordan badeværelser kan planlægges, projekteres og udføres så skader kan undgås.

 • Boligers tilgængelighed (195)

  Denne anvisning kommer med retningslinjer for, hvordan boliger og boligbebyggelser kan sikres at være tilgængelige for beboere med nedsatte funktionsevner, herunder ældre. Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 222: Tilgængelige boliger

 • Brandsikring af ventilationsanlæg (159)

  Denne SBi-anvisning vejleder i brandsikring af mekaniske ventilationsanlæg i tilknytning til DS 428.

 • Byggematerialer med asbest (229)

  Denne SBi-anvisning er et katalog over kendte asbestholdige materialer, som kan findes i danske bygninger.

 • Bygningers energibehov (184)

  Denne anvisning beskriver metoder til beregning af varmetab og energirammer samt elforbrug til lufttransport i ventilationsanlæg og energiforbrug i belysningsanlæg.

 • Bygningers lydisolering - Nyere bygninger (172)

  Denne SBi-anvisning redegør for, hvordan bygningsdele og samlinger mellem disse skal udføres for at opnå størst mulig lydisolation i bygninger opført efter BR-82 og BR-S 85.

 • Bygningers lydisolering - Ældre bygninger (173)

  Denne SBi-anvisning redegør for, hvordan bygningsdele og samlinger mellem disse skal udføres for at opnå størst mulig lydisolation i bygninger, der fornyes efter BR-82.

 • Etablering af tagboliger (225)

  Anvisningen handler om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger.

 • Fejlfinding ved varmeanlæg (113)

  Denne anvisning består af en samling logisk opbyggede fejlfindingsskemaer som kan anvendes ved identifikation af fejl ved varmeanlæg

 • Korrosion i vvs-installationer (227)

  Denne SBi-anvisning omhandler forebyggelse af korrosion i vvs-installationer iht. DS 432:2009 og DS 439:2009.

 • Korrosionsforebyggelse i vvs-installationer (129)

  Anvisningen omhandler forebyggelse af korrosionsskader i alle VVS-installationer. Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 227, Korrosion i vvs-installationer (2010).

 • Lydisolation i praksis (167)

  Denne anvisning forklares, hvordan fundamenter, vægge, dæk, gulve, lofter, vinduer og døre med tilhørende samlinger samt bygningsinstallationer bør udføres for at opnå en tilfredsstillende lydisolation.

 • Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri (243)

  Denne anvisning beskriver løsninger til forbedring af lydisolering i eksisterende etageboligbyggeri og rækkehuse med henblik på opfyldelse af lydbestemmelserne i Bygningsreglement 2010

 • Naturgasinstallationer (145)

  Anvisningen beskriver projektering og udførsel af en naturgasinstallation til en mindre bygning, fx et enfamilliehus

 • Radonsikring af eksisterende bygninger (247)

  Denne anvisning forklarer, hvordan indholdet af radon i en bygning undersøges, og hvordan radonindholdet i bygningen reduceres, så bygningsreglementets anbefalinger imødekommes.

 • Radonsikring af nye bygninger (233)

  Denne anvisning indeholder en vejledning i opbygning af klimaskærm mod jord og tætning mod indtrængning af jordluft iht. krav i Bygningsreglement 2010.

 • Renovering af skjulte rørinstallationer i enfamiliehuse (160)

  Anvisningen beskriver hvordan skjulte brugsvands- og varmeinstallationer i nyere enfamiliehuse kan renoveres, så risikoen for store skader ved utæthed reduceres.

 • Tagboliger - byggeteknik (226)

  I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokus på områder med byggetekniske udfordringer: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

 • Tilgængelige boliger (222)

  Denne SBi-anvisning anbefaler en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08).

 • Vandinstallationer (165)

  Denne anvisning er udformet som en vejledning i projektering og udførelse af vandinstallationer i henhold til Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer DS 439, 2. udgave, 1989.

 • Vandinstallationer - dimensionering (235)

  Denne anvisning behandler dimensionering af vandinstallationer i boliger og lignende.

 • Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse (234)

  Denne anvisning behandler projektering, kvalitetssikring samt drift og vedligehold af vandinstallationer. Desuden redegør anvisningen for de generelle forhold vedrørende isolering, forebyggelse af skader og støjgener samt måling af vandforbrug.

 • Vandinstallationer - installationsdele og anlæg (236)

  Denne anvisning gør rede for valg og anvendelse af rør, armaturer, installationsgenstande til vandinstallationer. Desuden beskriver anvisningen funktion og anvendelse af en række anlæg.

 • Varmeanlæg (175)

  Denne SBi-anvisning omhandler planlægning og projektering af varmeanlæg med vand som bærende medium i relation til DS 469.

 • Ventilationstekniske målinger (102)

  Denne anvisning beskriver de feltmæssige målinger, det er nødvendigt at udføre i forbindelse med indregulering og kontrol af ventilationsanlæg. Vægten er lagt på instrumenter og metoder til måling på anlæggeets luftside.

Isolering

Klimaskærm

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Asbest i bygninger (228)

  Denne SBi-anvisning behandler håndtering af asbestholdige materialer i bygninger iht. blandt andet Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest og At-vejledning C.2.2.

 • Byggematerialer med asbest (229)

  Denne SBi-anvisning er et katalog over kendte asbestholdige materialer, som kan findes i danske bygninger.

 • Bygningers energibehov (184)

  Denne anvisning beskriver metoder til beregning af varmetab og energirammer samt elforbrug til lufttransport i ventilationsanlæg og energiforbrug i belysningsanlæg.

 • Bygningers fugtisolering (178)

  Anvisningen indeholder grundlæggende information om luftfugtighed og om byggematerialers fugtindhold og udtørring.

 • Efterisolering af etageboliger (221)

  Anvisningen behandler efterisolering af etageboligbyggeri fra ca. 1850 og fremefter; herunder traditionelt muret byggeri fra det 19. århundrede, funktionalistisk byggeri, typisk udført med murede facader, og betonelementbyggeri fra det 20. århundrede.

 • Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (240)

  Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og fugtteknisk forsvarlige.

 • Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning (239)

  Denne anvisning behandler efterisolering af småhuse i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering.

 • Etablering af tagboliger (225)

  Anvisningen handler om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger.

 • Facadefuger (177)

  Anvisningen beskriver udformning af forskellige typer facadefuger samt de i dag anvendte fugematerialer

 • Fugt i bygninger (224)

  Fugt fører hvert år til omfattende og kostbare skader på bygninger. Anvisningen har til formål at reducere antallet af disse skader.

 • Fundering af mindre bygninger (231)

  Denne anvisning omhandler dimensionering og udførelse af fundering for mindre bygninger iht. Bygningsreglement 2010 og Eurocode 7 (DS/EN 1997-1:2007 og DS/EN 1997-2:2007).

 • Glas i byggeriet (192)

  Denne anvisning giver et overordnet kendskab til glas som byggemateriale.

 • Klimaskærmens lufttæthed (214)

  Denne anvisning indeholder en vejledning i etablering af en lufttæt klimaskærm iht. BR 95 og BR-S 98 med tillæg frem til 2006.

 • Korroderede trådbindere i murværk (211)

  Denne SBi-anvisning vejleder i undersøgelse af risikoen for at en mur styrter ned som følge af korroderede trådbindere, og hvordan muren kan forstærkes.

 • Lydisolering af klimaskærmen (244)

  Denne anvisning omhandler lydisolering af klimaskærmen i nyt og eksisterende boligbyggeri samt lignende bygninger, så den opfylder bestemmelserne om akustisk indeklima i Bygningsreglement 2010

 • Mørtel, muring, pudsning (64)

  Denne SBi-anvisning indeholder en fyldig beskrivelse af arbejder vedrørende mørtel, muring og pudsning. Anvisningen er bl.a. baseret på DS 414 Norm for murværk, 2. udgave fra 1977.

 • Radon - kilder og måling (232)

  Denne anvisning beskriver radons oprindelse og indvirkning på menneskers sundhed. Desuden redegør anvisningen for metoder til måling af radonindholdet i en bygnings indeluft.

 • Radonsikring af eksisterende bygninger (247)

  Denne anvisning forklarer, hvordan indholdet af radon i en bygning undersøges, og hvordan radonindholdet i bygningen reduceres, så bygningsreglementets anbefalinger imødekommes.

 • Radonsikring af nye bygninger (233)

  Denne anvisning indeholder en vejledning i opbygning af klimaskærm mod jord og tætning mod indtrængning af jordluft iht. krav i Bygningsreglement 2010.

 • Renovering af bygninger med PCB (242)

  Denne anvisning beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder og praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

 • Samlinger (99)

  I anvisningen redegøres der for nogle af de grundlæggende regler for udformning af samlinger til byggekomponenter.

 • SBi anvisning 221.pdf (221)

  Anvisningen behandler efterisolering af etageboligbyggeri fra ca. 1850 og fremefter; herunder traditionelt muret byggeri fra det 19. århundrede, funktionalistisk byggeri, typisk udført med murede facader, og betonelementbyggeri fra det 20. århundrede.

 • Skalmure ved udvendig efterisolering (156)

  Anvisningen beskriver arbejdsmetoder for skalmuring samt de mange byggetekniske forhold der skal samordnes, når ældre eller nyere bygninger ønskes beklædt med skalmur.

 • Småhuse (189)

  Denne SBi-anvisning indeholder vejledning om og eksempler på, hvordan konstruktioner i enfamiliehuse kan udformes, så de opfylder kravene i BR-S 98.

 • Tagboliger - byggeteknik (226)

  I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokus på områder med byggetekniske udfordringer: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

 • Terrændæk (72)

  Denne anvisning beskriver og giver eksempler på udførelse af terrændæk med varme- og fugtisolering

 • Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger (241)

  Denne anvisning beskriver, hvordan man undersøger og vurderer PCB i bygninger. Undersøgelserne kan være initieret af, at bygningen er mistænkt for at have et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima, eller at bygningen skal renoveres eller rives ned.

 • Ydervæggen som klimaskærm (77)

  Denne anvisning gennemgår principperne for ydervæggens opgaver som klimaskærm og giver en række eksempler på udformning af ydervægge i praksis.

 • Ældre vinduer (142)

  Denne anvisning er udarbejdet som en hjælp til beslutningstagerne i forbindelse med bedst mulig udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed ved forbedring af vinduer.

Korrosion

Kældre

Laster

Lyd

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Bygningers lydisolering - Nyere bygninger (172)

  Denne SBi-anvisning redegør for, hvordan bygningsdele og samlinger mellem disse skal udføres for at opnå størst mulig lydisolation i bygninger opført efter BR-82 og BR-S 85.

 • Bygningers lydisolering - Ældre bygninger (173)

  Denne SBi-anvisning redegør for, hvordan bygningsdele og samlinger mellem disse skal udføres for at opnå størst mulig lydisolation i bygninger, der fornyes efter BR-82.

 • Bygningsakustik - Teori og praksis (166)

  Denne anvisning behandler bygningsakustik ud fra teoretiske og bygningstekniske synsvinkler.

 • Etablering af tagboliger (225)

  Anvisningen handler om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger.

 • Guidelines on Building Regulations 2010 (230)

  SBi Guidelines 230 explain and interpret the provisions of the Danish Building Regulations 2008 (BR10).

 • Indeklimaet i boligen (179)

  Anvisningen fortæller i korte afsnit, hvorden indeklimaet påvirker menneskers velbefindende, og hvilke foranstaltninger en generende og skadelig påvirkning kan imødegås med.

 • Indeklimahåndbogen (196)

  Denne SBi-anvisning samler veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden om indeklima til anvendelse ved planlægning og projektering af kontorer, undervisningsbygninger, institutioner og boliger.

 • Lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger (218)

  Denne SBi-anvisning indeholder bestemmelser og anbefalinger for lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger som supplement til funktionskrav og konkrete værdier i BR08.

 • Lydisolation i praksis (167)

  Denne anvisning forklares, hvordan fundamenter, vægge, dæk, gulve, lofter, vinduer og døre med tilhørende samlinger samt bygningsinstallationer bør udføres for at opnå en tilfredsstillende lydisolation.

 • Lydisolering af klimaskærmen (244)

  Denne anvisning omhandler lydisolering af klimaskærmen i nyt og eksisterende boligbyggeri samt lignende bygninger, så den opfylder bestemmelserne om akustisk indeklima i Bygningsreglement 2010

 • Lydisolering i bygninger - teori og vurdering (245)

  Denne anvisning beskriver de grundlæggende bygningsakustiske begreber vedrørende lydisolering og principper for udbredelse af lyd i bygninger samt vurdering og måling af lyd i henhold til krav i Bygningsreglement 2010.

 • Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri (243)

  Denne anvisning beskriver løsninger til forbedring af lydisolering i eksisterende etageboligbyggeri og rækkehuse med henblik på opfyldelse af lydbestemmelserne i Bygningsreglement 2010

 • Lydisolering mellem boliger - nybyggeri (237)

  Denne SBi-anvisning beskriver byggetekniske løsninger til opfyldelse af krav til lydisolering af boligadskillende vægge og etagedæk iht. BR10 svarende til lydklasse C i DS 490:2007.

 • Småhuse (189)

  Denne SBi-anvisning indeholder vejledning om og eksempler på, hvordan konstruktioner i enfamiliehuse kan udformes, så de opfylder kravene i BR-S 98.

 • Tagboliger - byggeteknik (226)

  I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokus på områder med byggetekniske udfordringer: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

 • Udførelse af bygningsakustiske målinger (217)

  Denne SBi-anvisning definerer og beskriver udførelse af bygningsakustiske målinger i relation til BR08.

Lys

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Beregning af dagslys i bygninger (203)

  Denne anvisning beskriver en simpel håndberegningsmetode til håndtering af de dagslysberegninger, der er nødvendige for en vellykket dagslysprojektering.

 • Boligplan og brugsværdi (168)

  Denne anvvisning kan anvendes som værktøj ved udformning af byggeprogrammer og ved projektering af boliger.

 • Bygningers energibehov (184)

  Denne anvisning beskriver metoder til beregning af varmetab og energirammer samt elforbrug til lufttransport i ventilationsanlæg og energiforbrug i belysningsanlæg.

 • Dagslys i rum og bygninger (219)

  Denne SBi-anvisning er et værktøj til projekterende, der skal eftervise, at myndighedskrav vedrørende vinduer og dagslysforhold er overholdt.

 • Dimensionering af glas i klimaskærmen (215)

  Denne SBi-anvisning behandler dimensionering af glas som udfyldende element i klimaskærmen, dvs. vinduer, facader og tage, i overensstemmelse med DS 409 og DS 410.

 • Etablering af tagboliger (225)

  Anvisningen handler om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger.

 • Glas i byggeriet (192)

  Denne anvisning giver et overordnet kendskab til glas som byggemateriale.

 • Guidelines on Building Regulations 2010 (230)

  SBi Guidelines 230 explain and interpret the provisions of the Danish Building Regulations 2008 (BR10).

 • Indeklimaet i boligen (179)

  Anvisningen fortæller i korte afsnit, hvorden indeklimaet påvirker menneskers velbefindende, og hvilke foranstaltninger en generende og skadelig påvirkning kan imødegås med.

 • Indeklimahåndbogen (196)

  Denne SBi-anvisning samler veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden om indeklima til anvendelse ved planlægning og projektering af kontorer, undervisningsbygninger, institutioner og boliger.

 • Lys i daginstitutioner (238)

  For at opnå kvalitetslys i daginstitutionen, må man have et godt kendskab til udviklingen af barnets syn, så lyset kan indrettes efter de faser, det enkelte barn gennemlever i institutionstiden. Den indsigt giver SBi-anvisningen på let og overskuelig vis.

 • Lysstyring (220)

  Denne SBi-anvisning vejleder i valg af systemløsninger til automatisk lysstyring i almindeligt forekommende rumtyper.

 • Tagboliger - byggeteknik (226)

  I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokus på områder med byggetekniske udfordringer: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

Murværk

Mørtel

 • Facadefuger (177)

  Anvisningen beskriver udformning af forskellige typer facadefuger samt de i dag anvendte fugematerialer

 • Mørtel, muring, pudsning (64)

  Denne SBi-anvisning indeholder en fyldig beskrivelse af arbejder vedrørende mørtel, muring og pudsning. Anvisningen er bl.a. baseret på DS 414 Norm for murværk, 2. udgave fra 1977.

Partikler

 • Fugt i bygninger (224)

  Fugt fører hvert år til omfattende og kostbare skader på bygninger. Anvisningen har til formål at reducere antallet af disse skader.

 • Indeklimaet i boligen (179)

  Anvisningen fortæller i korte afsnit, hvorden indeklimaet påvirker menneskers velbefindende, og hvilke foranstaltninger en generende og skadelig påvirkning kan imødegås med.

 • Indeklimahåndbogen (196)

  Denne SBi-anvisning samler veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden om indeklima til anvendelse ved planlægning og projektering af kontorer, undervisningsbygninger, institutioner og boliger.

 • Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner (171)

  Denne anvisning giver som den første publikation en samlet og udførlig orientering om de vigtigste temaer i typiske nedrivningsprojekter.

Skimmelsvampe

Støv

 • Asbest i bygninger (228)

  Denne SBi-anvisning behandler håndtering af asbestholdige materialer i bygninger iht. blandt andet Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest og At-vejledning C.2.2.

 • Byggematerialer med asbest (229)

  Denne SBi-anvisning er et katalog over kendte asbestholdige materialer, som kan findes i danske bygninger.

 • Etablering af tagboliger (225)

  Anvisningen handler om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger.

 • Indeklimaet i boligen (179)

  Anvisningen fortæller i korte afsnit, hvorden indeklimaet påvirker menneskers velbefindende, og hvilke foranstaltninger en generende og skadelig påvirkning kan imødegås med.

 • Indeklimahåndbogen (196)

  Denne SBi-anvisning samler veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden om indeklima til anvendelse ved planlægning og projektering af kontorer, undervisningsbygninger, institutioner og boliger.

 • Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner (171)

  Denne anvisning giver som den første publikation en samlet og udførlig orientering om de vigtigste temaer i typiske nedrivningsprojekter.

Tage

Tilgængelighed

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Boligbebyggelser for alle (98)

  I denne anvisning gives retningslinjer for, hvordan ældre, fysisk svage og bevægelseshæmmede får mulighed for at leve en selvstændig og mere uafhængig tilværelse i almindelige boligbebyggelser.

 • Boligers tilgængelighed (195)

  Denne anvisning kommer med retningslinjer for, hvordan boliger og boligbebyggelser kan sikres at være tilgængelige for beboere med nedsatte funktionsevner, herunder ældre. Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 222: Tilgængelige boliger

 • Boligplan og brugsværdi (168)

  Denne anvvisning kan anvendes som værktøj ved udformning af byggeprogrammer og ved projektering af boliger.

 • God bolig for ældre (144)

  Denne anvisning indeholder en række huskelister, der kan bruges ved planlægning og indretning af boliger der er egnet for ældre.

 • Guidelines on Building Regulations 2010 (230)

  SBi Guidelines 230 explain and interpret the provisions of the Danish Building Regulations 2008 (BR10).

 • Plan i køkkenet (46)

  Denne anvisning handler om køkkenets indretning

 • Tilgængelige boliger (222)

  Denne SBi-anvisning anbefaler en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08).

Trækonstruktioner

Undersøgelser

Vand

Varmeforbrug

Ventilation

Vinduer

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Boligers tilgængelighed (195)

  Denne anvisning kommer med retningslinjer for, hvordan boliger og boligbebyggelser kan sikres at være tilgængelige for beboere med nedsatte funktionsevner, herunder ældre. Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 222: Tilgængelige boliger

 • Boligplan og brugsværdi (168)

  Denne anvvisning kan anvendes som værktøj ved udformning af byggeprogrammer og ved projektering af boliger.

 • Bygningers energibehov (184)

  Denne anvisning beskriver metoder til beregning af varmetab og energirammer samt elforbrug til lufttransport i ventilationsanlæg og energiforbrug i belysningsanlæg.

 • Dimensionering af glas i klimaskærmen (215)

  Denne SBi-anvisning behandler dimensionering af glas som udfyldende element i klimaskærmen, dvs. vinduer, facader og tage, i overensstemmelse med DS 409 og DS 410.

 • Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (240)

  Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og fugtteknisk forsvarlige.

 • Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning (239)

  Denne anvisning behandler efterisolering af småhuse i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering.

 • Facadefuger (177)

  Anvisningen beskriver udformning af forskellige typer facadefuger samt de i dag anvendte fugematerialer

 • Glas i byggeriet (192)

  Denne anvisning giver et overordnet kendskab til glas som byggemateriale.

 • Guidelines on Building Regulations 2010 (230)

  SBi Guidelines 230 explain and interpret the provisions of the Danish Building Regulations 2008 (BR10).

 • Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner (171)

  Denne anvisning giver som den første publikation en samlet og udførlig orientering om de vigtigste temaer i typiske nedrivningsprojekter.

 • Renovering af bygninger med PCB (242)

  Denne anvisning beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder og praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

 • Samlinger (99)

  I anvisningen redegøres der for nogle af de grundlæggende regler for udformning af samlinger til byggekomponenter.

 • Tagboliger - byggeteknik (226)

  I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokus på områder med byggetekniske udfordringer: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

 • Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger (241)

  Denne anvisning beskriver, hvordan man undersøger og vurderer PCB i bygninger. Undersøgelserne kan være initieret af, at bygningen er mistænkt for at have et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima, eller at bygningen skal renoveres eller rives ned.

 • Vinduer med tre lag glas (154)

  Denne anvisning kommer med en række forslag til viduestyper med tre lag glas.

Vægge

Vådrum

 • Afløbsinstallationer (96)

  SBi-anvisning 96, Afløbsinstallationer beskriver hvordan afløbsinstallationer bør projekteres og udføres i henhold til "Norm for afløbsinstallationer" fra 1974.

 • Anvisning om Bygningsreglement 2010 (230)

  Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) gældende fra 1. januar 2014

 • Badeværelser (180)

  Anvisningen giver eksempler på hvordan badeværelser kan planlægges, projekteres og udføres så skader kan undgås.

 • Boligers tilgængelighed (195)

  Denne anvisning kommer med retningslinjer for, hvordan boliger og boligbebyggelser kan sikres at være tilgængelige for beboere med nedsatte funktionsevner, herunder ældre. Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 222: Tilgængelige boliger

 • Bygningers fugtisolering (178)

  Anvisningen indeholder grundlæggende information om luftfugtighed og om byggematerialers fugtindhold og udtørring.

 • Bygningers vådrum (109)

  Denne SBi-anvisning beskriver, hvordan gulve og vægge i vådrum kan udføres med bl.a. træ og træbaserende materialer.

 • Fugt i bygninger (224)

  Fugt fører hvert år til omfattende og kostbare skader på bygninger. Anvisningen har til formål at reducere antallet af disse skader.

 • Gulve og vægge i vådrum (169)

  Denne SBI-anvisning er knyttet til bestemmelserne i Bygningsreglement 1982, kapitel 7.8, og i Bygningsreglement for småhuse 1985, afsnit 4.6, om udførelse af gulve og vægge i vådrum.

 • Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri (243)

  Denne anvisning beskriver løsninger til forbedring af lydisolering i eksisterende etageboligbyggeri og rækkehuse med henblik på opfyldelse af lydbestemmelserne i Bygningsreglement 2010

 • Renovering af bygninger med PCB (242)

  Denne anvisning beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder og praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

 • Småhuse (189)

  Denne SBi-anvisning indeholder vejledning om og eksempler på, hvordan konstruktioner i enfamiliehuse kan udformes, så de opfylder kravene i BR-S 98.

 • Tagboliger - byggeteknik (226)

  I denne anvisning gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer. Der er fokus på områder med byggetekniske udfordringer: konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

 • Tilgængelige boliger (222)

  Denne SBi-anvisning anbefaler en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08).

 • Vådrum (200)

  Denne anvisning beskriver udførelsen af gulve og vægge i vådrum i nye og ældre bygninger, så kravene i BR-95 og BR-S 98 er opfyldt.