Aktualitet

4. udgave af SBi-anvisning 230 forklarer BR10 gældende fra 1. januar 2014. Reglements- og vejledningstekst er opdateret iht. BEK nr. 1383, 2013; BEK nr. 1309; 2010, BEK nr. 792, 2011; BEK nr. 909, 2011 og BEK 1314, 2012. Anvisning 230 erstatter anvisning 216 til BR08.

Beslægtede anvisninger

Anvisning om Bygningsreglement 2010

8.6.4 Varmepumper og køleanlæg

Bygningsreglement

Stk. 1

Hvis der i anlægget anvendes farlige væsker eller gasser, og rummet derfor klassificeres som eksplosionsfarligt, skal anlægget placeres hensigtsmæssigt og forsvarligt.

Vejledning

(8.6.3, stk. 1)

Der henvises til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om klassifikation af ekplosionsfarlige områder og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

Desuden henvises til At vejledning, tekniske hjælpemidler – B.4.4 Køleanlæg og varmepumper og DS/EN 378-1 og 2, Kølesystemer og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav.

Der henvises yderligere til Gasreglementets krav til rumventilation i afsnit B-4.

end-of-fieldset

 

De rum, hvor køleanlæg med farlige fluida gruppe 1 kølemidler, se DS/EN 378-1 + A2 (Dansk Standard, 2012d), er opstillet, bør risikovurderes med hensyn til eksplosionsfare. Det gælder eksempelvis køleanlæg med propan som kølemiddel.

Se også bilag 7, Køleanlæg og varmepumpeanlæg, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr (Bekendtgørelse nr. 100, 2007).

Bygningsreglement

Stk. 2

Varmepumper og køleanlæg skal dimensioneres til det aktuelle behov. Det skal sikres, at anlæggene er korrekt dimensioneret til bygningen og det aktuelle forbrug, bl.a. under hensyntagen til fordelingen mellem rumvarme og brugsvand.

Vejledning

(8.6.4, stk. 2)

Vandbårne fordelingssystemer til varme og kulde skal udformes med lavest mulige tryktab. Krav vedrørende elforbrug til pumpedrift skal opfylde DS 469 Norm for varmeanlæg tillæg 1.

end-of-fieldset

 

Af hensyn til energiøkonomien er det væsentligt, at varmepumper og køleanlæg er korrekt dimensioneret til den aktuelle anvendelse. Overdimensionerede anlæg har normalt dårlig driftsøkonomi. Varmepumper skal kunne dække opvarmningen under dimensionerende forhold i henhold til DS 418 (Dansk Standard, 2011a), med mindre der er et supplerende varmesystem.

Bygningsreglement

Stk. 3

Anlægget skal indreguleres inden ibrugtagning. Ved vandbårne anlæg finder DS 469 Norm for varmeanlæg anvendelse.

Vejledning

(8.6.4, stk. 3)

Anlægget indreguleres for at sikre bedst mulig virkningsgrad

end-of-fieldset

Bygningsreglement

Stk. 4

For væske/vand varmepumper (jordvarmeanlæg) skal anlæg mindst have en normeffektfaktor jf. Energistyrelsens energimærkningsordning afhængig af størrelse og om anlægget forsyner gulvvarme:

Størrelse

Normeffektfaktor

0 – 3 kW

3,0

3 -- 6 kW

3,6

> 6 kW

3,7

Har producenten i stedet dokumentation for SCOP-værdien, er SCOP x 0,85 = normeffektfaktoren.

Vejledning

(8.6.4, stk. 4-6)

Beregningsmetoden til angivelse af væske/vand og luft/vand varmepumpers normeffektivitet kan findes på www.ens.dk.

SCOP-værdien er et udtryk for varmepumpers årlige ydelse beregnet på grundlag af afprøvning i et antal driftstilstande, som angivet i DS/EN 14825 Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og -afkøling - Prøvning og vurdering under dellast, og baseret på gennemsnitsklimaet i standarden.

end-of-fieldset

Energistyrelsens hjemmeside ses lister over varmepumper, som opfylder kravene til normeffektivitet i BR10 (Energistyrelsen, 2014). Fra 1. april 2014 skal der være dokumentation på alle varmepumper, som energiselskaberne yder tilskud til. Kravet om dokumentation skal sikre bedre overensstemmelse mellem boligejernes forventninger og varmepumpernes faktiske effektivitet og ydelse. Varmepumpelisten (Energistyrelsen, 2014) indeholder de varmepumper på det danske marked, som er testet og dokumenteret. Listen opdateres løbende.

Normeffektfaktor

Værdien af en varmepumpes 'normeffektfaktor' er bestemmende for varmepumpers energieffektivitet i henhold til Energistyrelsens energimærkeordning. Normeffektfaktoren indikerer forholdet mellem den energi, som varmepumpen afgiver og forbruger over et 'normal-år'. Jo højere normeffektfaktor – jo bedre er varmepumpen til at producere varme.

Varmepumper angives med en normeffektfaktor for henholdsvis tilslutning til et radiatorsystem og et gulvvarmesystem. Begge værdier inkluderer opvarmning af brugsvand.

Normeffektfaktorerne er retningsgivende og kan benyttes til sammenligning af forskellige varmepumper. Normeffektfaktorerne kan ikke alene benyttes til at bestemme energiforbruget på et konkret hus. Dette vil kræve en mere detaljeret undersøgelse af det konkrete hus og installation (Teknologisk Institut, 2009).

Bygningsreglement

Stk. 5

For væske/vand varmepumper (jordvarmeanlæg) skal anlæg mindst have en normeffektfaktor jf. Energistyrelsens energimærkningsordning afhængig af størrelse og om anlægget forsyner radiatorer:

Størrelse

Normeffektfaktor

0 - 3 kW

2,6

3 – 6 kW

2,8

> 6 kW

3,0

Har producenten i stedet dokumentation for SCOP-værdien, er SCOP x 0,85 = normeffektfaktoren.

end-of-fieldset

Varmepumpens virkningsgrad er afhængig af temperaturen, som den skal levere varmen ved. Der kan normalt opnås størst virkningsgrad for større varmepumper, der er tilsluttet gulvvarme.

Bygningsreglement

Stk. 6

Luft/vand varmepumper skal mindst have en normeffektfaktor jf. Energistyrelsens energimærkningsordning på 3,2 ved tilslutning til gulvvarme.

Har producenten i stedet dokumentation for SCOP-værdien, er SCOP x 0,90 = normeffektfaktoren.

Luft/vandvarmepumper skal tilsvarende mindst have en normeffektfaktor ved tilslutning til radiatorer på 2,7.

Har producenten i stedet dokumentation for SCOP-værdien, er SCOP x 0,90 = normeffektfaktoren.

end-of-fieldset

Bygningsreglement

Stk. 7

Luft/luft varmepumper skal mindst have en effektivitet svarende til en SCOP værdi på 3,4 i opvarmningsmode, hvilket svarer til EU’s mindste krav fra 1. januar 2013.

Vejledning

(8.6.4, stk. 7)

Energimærkningsordningen fremgår af EU’s forordning om miljøvenligt design af klimaanlæg og vifter, forordning nr. 206/2012/EU. Bestemmelserne skærpes 1. januar 2014.

end-of-fieldset

Bygningsreglement

Stk. 8

For varmepumper, der ikke er omfattet af stk. 4-6 gælder, at fabrikanten skal angive COP og standbyforbrug.

Vejledning

(8.6.4, stk. 8)

Eksempler her på er varmepumper med en anden varmekilde som fx søvand eller grundvand

end-of-fieldset

Bygningsreglement

Stk. 9

Elforbruget i varmepumper og køleanlæg, der har et årligt elforbrug på mere end 3.000 kWh, skal måles. Eventuel elpatron forsynes med timetæller eller elmåler. Bestemmelsen gælder for nybyggeri og ved nyinstallation i eksisterende byggeri.

Vejledning

(8.6.4, stk. 9)

Bestemmelsen gælder ikke såfremt et eksisterende anlæg udvides til at forsyne en tilbygning eller eksisterende lokaler.

end-of-fieldset

Bygningsreglement

Stk. 10

Elmålere skal være i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af elforbrug med hensyn til overensstemmelsesvurdering eller typegodkendelse og førstegangsverifikation.

end-of-fieldset